لينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست ناشران ]

اطلاعات کتاب

[ 253 بار نمایش ]

عنوان کتاب (ebook)

101 Law Forms For Personal Use

موضوع کتاب دیجیتالی [ Law ]
شابک (ISBN) 9781413303711, 1413303714
تعداد صفحه 354 صفحه
ناشر (انتشارات) [ ] تاریخ انتشار کتاب 2005
ویرایش 5th

نمايش خلاصه کتاب

101 Law Forms For Personal Use  
101 فرم قانون برای استفاده شخصی،

Back cover of 101 Law Forms For Personal Use Front cover of 101 Law Forms For Personal Use
نویسند‌گان:

,

شرح مختصر:

Get it in writing is as fundamental as consumer advice gets--- 101 Law Forms for Personal Use makes it easy for consumers to follow this principle----Orlando Sentinel - If you've ever pondered such intricacies as how to get your name off a ...


آن را در نوشتن است به عنوان اساسی به عنوان مشاوره مصرف کننده می شود --- 101 فرم قانون برای استفاده شخصی از آن آسان است برای مصرف کنندگان به دنبال این اصل را می سازد ---- اورلاندو سنتینال - اگر شما & # 39؛ تا کنون پیچیدگیهای مانند چگونه می توانید بمب نام و نام خانوادگی خود را ...


شرح مفصل:

he forms you need to protect your family, your assets and yourself.

The law affects practically every aspect of our lives – but that doesn't mean you can't use it to your advantage. 101 Law Forms for Personal Use gives you step-by-step instructions and all the forms you'll need to cover the legal issues you're most likely to face every day.

Available as tear-outs and on CD-ROM, the forms include:

*bills of sale for buying and selling personal property

*promissory notes for lending and borrowing money

*a basic will form and general power of attorney form

*contracts for in-home child care

*authorizations for when your children are in the care of others

*releases to settle disputes

*notices for dealing with telemarketers

*contracts for home repair and remodeling

*and much, much more

The 5th edition is completely updated for accuracy and ease of use, and now provides a new power of attorney for real estate, security agreement and identify-theft worksheet. FORMS: Form 1: Temporary Guardianship Authorization for Care of Minor

Form 2: Authorization for Minor's Medical Treatment

Form 3: Authorization for Foreign Travel With Minor

Form 4: Housesitting Instructions

Form 5: Children's Carpool Agreement

Form 6: Pet Care Agreement

Form 7: Authorization to Drive a Motor Vehicle

Form 8: Power of Attorney for Finances (Limited Power)

Form 9: Power of Attorney for Real Estate

Form 10: Notice of Revocation of Power of Attorney

Form 11: Property Worksheet

Form 12: Beneficiary Worksheet

Form 13: Will for Adult With No Child(ren)

Form 14: Will for Adult With Child(ren)

Form 15: Will Codicil

Form 16: Request for Death Certificate

Form 17: Notice to Creditor of Death

Form 18: Notice to Stop Social Security Payments After a Death

Form 19: General Notice of Death

Form 20: Obituary Information Fact Sheet

Form 21: Notice to Deceased's Homeowner's Insurance Company

Form 22: Notice to Deceased's Vehicle Insurance Company

Form 23: Apartment-Finding Service Checklist

Form 24: Rental Application

Form 25: Fixed-Term Residential Lease

Form 26: Month-to-Month Residential Rental Agreement

Form 27: Landlord-Tenant Agreement to Terminate Lease

Form 28: Consent to Assignment of Lease

Form 29: Landlord-Tenant Checklist

Form 30: Notice of Needed Repairs

Form 31: Tenant's Notice of Intent to Move Out

Form 32: Demand for Return of Security Deposit

Form 33: Loan Comparison Worksheet

Form 34: Authorization to Check Credit and Employee References

Form 35: Monthly Payment Record

Form 36: Promissory Note-Installment Payments With Interest

Form 37: Promissory Note-Installment Payments With Interest and Balloon Payment

Form 38: Promissory Note-Installment Payments Without Interest

Form 39: Promissory Note-Lump Sum Payment With Interest

Form 40: Promissory Note-Lump Sum Payment Without Interest

Form 41: Cosigner Provision

Form 42: Security Agreement Provision for Promissory Note

Form 43: Security Agreement

Form 44: U.C.C. Financing Statement

Form 45: Release of U.C.C. Financing Statement

Form 46: Agreement to Modify Promissory Note

Form 47: Overdue Payment Demand

Form 48: Demand to Make Good on Bad Check

Form 49: Ideal House Profile

Form 50: House Priorities Worksheet

Form 51: House Comparison Worksheet

Form 52: Family Financial Statement

Form 53: Monthly Carrying Costs Worksheet

Form 54: Mortgage Rates and Terms Worksheet

Form 55: Moving Checklist

Form 56: Motor Vehicle Bill of Sale

Form 57: Boat Bill of Sale

Form 58: Computer System Bill of Sale

Form 59: General Bill of Sale

Form 60: Bill of Sale for Dog

Form 61: Personal Property Rental Agreement

Form 62: Notice of Termination of Personal Property Rental Agreement

Form 63: Storage Contract

Form 64: Home Maintenance Agreement

Form 65: Home Repairs Agreement

Form 66: Contractor Mid-Job Worksheet

Form 67: Daily Expenses

Form 68: Monthly Income

Form 69: Monthly Budget

Form 70: Statement of Assets and Liabilities

Form 71: Assignment of Rights

Form 72: Notice to Terminate Joint Account

Form 73: Notice to Stop Payment of Check

Form 74: Request for Credit Report

Form 75: Dispute Incorrect Credit Report Entry

Form 76: Dispute Credit Card Charge

Form 77: Demand Collection Agency Cease Contact

Form 78: Notice to Remove Name From List

Form 79: Notice to Add or Retain Name but Not Sell or Trade It

Form 80: Telemarketing Phone Call Log

Form 81: Notice to Put Name on Company's "Do Not Call" List

Form 82: Demand for Damages for Excessive Calls

Form 83: Child Care Agreement

Form 84: Child Care Instructions

Form 85: Elder Care Agreement

Form 86: Housekeeping Services Agreement

Form 87: Agreement to Keep Property Separate

Form 88: Agreement for a Joint Purchase

Form 89: Agreement to Share Property

Form 90: Declaration of Legal Name Change

Form 91: Demand Letter

Form 92: Online Auction Buyer Demand Letter

Form 93: Request for Refund or Repair of Goods Under Warranty

Form 94: Accident Claim Worksheet

Form 95: General Release

Form 96: General Mutual Release

Form 97: Release for Damage to Real Estate

Form 98: Release for Property Damage in Auto Accident

Form 99: Release for Personal Injury

Form 100: Mutual Release of Contract Claims

Form 101: Complaint Letter

Form 102: Notice of Insurance Claim

Form 103: Notice to Cancel Certain Contracts

Form 104: Cancel Membership or Subscription Notice

Form 105: Request to Begin Special Education Process

Form 106: Identity Theft Worksheet


او به شکل شما نیاز به محافظت از خانواده خود، دارایی های خود را و خود را.

در این قانون تاثیر می گذارد عملا هر جنبه ای از زندگی ما - اما این بدان معنی نیست که شما می توانید آن را به نفع خود استفاده کنید. 101 فرم قانون برای استفاده شخصی به شما می دهد گام به گام توسط به گام دستورالعمل و تمام اشکال شما نیاز به پوشش مسائل حقوقی شما به احتمال زیاد هر روز به چهره است.

در دسترس به عنوان اشک استراحتی و در CD-ROM، اشکال عبارتند از:

* صورتحساب از فروش برای خرید و فروش اموال شخصی

* سفته برای اعطای وام و قرض گرفتن پول

* اساسی تشکیل خواهد شد و قدرت به طور کلی از شکل وکیل

* قرارداد برای مراقبت از کودکان در خانه

* مجوز برای زمانی که کودکان خود را در مراقبت از دیگران

* منتشر شده به حل و فصل اختلافات

* اعلامیه برای برخورد با telemarketers < P> * قرارداد برای تعمیر خانه و بازسازی

* و خیلی، خیلی بیشتر

نسخه 5 به طور کامل برای دقت و سهولت استفاده به روز شده، و در حال حاضر یک قدرت جدید را از وکیل املاک و مستغلات، مورد امنیت و شناسایی را فراهم می کند برگه -theft. فرم: فرم 1: موقت ولایت مجوز برای مراقبت از صغیر

فرم 2: مجوز برای درمان پزشکی صغیر در

فرم 3: مجوز برای سفر خارجی با صغیر

فرم 4: دستورالعمل Housesitting

فرم 5: کودکان توافقنامه Carpool

فرم 6: توافقنامه مراقبت از حیوان خانگی

فرم 7: مجوز به درایو خودرو موتور

فرم 8: وکالتنامه برای امور مالی (محدود برق)

فرم 9: وکالتنامه برای املاک و مستغلات

فرم 10: مقررات از لغو وکالتنامه

فرم 11: املاک کاربرگ

فرم 12: بهره کاربرگ

فرم 13: آیا برای بزرگسالان با هیچ کودکی (ان)

فرم 14: آیا برای بزرگسالان با کودکان (ان)

فرم 15: آیا Codicil

فرم 16: درخواست برای گواهی مرگ،

فرم 17: توجه به بستانکار از مرگ

فرم 18: توجه به توقف پرداخت های تامین اجتماعی پس از مرگ

فرم 19: عمومی مقررات از مرگ

فرم 20: یادنامه برگه اطلاعات

فرم 21: توجه به شرکت بیمه صاحب خانه را مرحوم در

فرم 22: توجه به شرکت بیمه خودرو مرحوم در

فرم 23: آپارتمان، پیدا کردن فهرست خدمات

فرم 24: کاربرد اجاره

فرم 25:

فرم 27 ماه به ماه قرارداد اجاره مسکونی:: مالک و مستاجر قرارداد ثابت مدت مسکونی اجاره

فرم 26 به خاتمه دادن اجاره

فرم 28: رضایت به واگذاری اجاره

فرم 29: مالک و مستاجر فهرست

فرم 30: مقررات از تعمیرات مورد نیاز

فرم 31: مقررات مستأجر از قصد به حرکت از

فرم 32: تقاضا برای بازگشت امنیت سپرده

فرم 33: وام مقایسه کاربرگ

فرم 34: مجوز برای ورود به اعتبار و منابع کارمند

فرم 35: رکورد ماهانه پرداخت

فرم 36: سفته-اقساطی پرداخت با بهره

فرم 37: تعهد یا قول پرداخت ثبت اقساطی با بهره و بالون پرداخت

فرم 38: تعهد یا قول پرداخت ثبت اقساطی بدون بهره

فرم 39: سفته-فناوری (برآمدگی) مجموع پرداخت با بهره

فرم 40: سفته-فناوری (برآمدگی) مجموع پرداخت بدون بهره

فرم 41: ارائه Cosigner

فرم 42: امنیت ارائه موافقت نامه برای سفته

فرم 43: امنیت توافقنامه

فرم 44: UCC بیانیه تامین مالی

فرم 45: انتشار بیانیه تامین مالی UCC

فرم 46: توافق برای تغییر سفته

فرم 47: تقاضا پرداخت سر رسیده

فرم 48: تقاضا می توان خوب در بد تصفیه

فرم 49: نمایش ایده آل خانه

فرم 50: اولویت های مجلس کاربرگ

فرم 51: خانه مقایسه کاربرگ

فرم 52: خانواده صورت های مالی

فرم 53: سازمان و پیاده سازی ماهانه هزینه کاربرگ

فرم 54: نرخ وام مسکن و شرایط کاربرگ

فرم 55: حرکت به فهرست

فرم 56: موتور بیل از فروش

فرم 57: قایق بیل از فروش

فرم 58: کامپیوتر بیل سیستم از فروش

فرم 59: بیل عمومی از فروش

فرم 60: بیل از فروش برای سگ

فرم 61: املاک شخصی اجاره توافقنامه

فرم 62: فروشگاه فسخ قرارداد اجاره املاک شخصی

فرم 63: ذخیره سازی قرارداد

فرم 64: موافقتنامه نگهداری خانه

فرم 65: خانه تعمیرات توافقنامه

فرم 66: پیمانکار اواسط کار کاربرگ

فرم 67: هزینه های روزانه

فرم 68: ماهانه درآمد

فرم 69: بودجه ماهانه

فرم 70: بیانیه دارایی ها و بدهی

فرم 71: واگذاری حقوق

فرم 72: توجه به خاتمه دادن حساب مشترک

فرم 73: توجه به توقف پرداخت چک

فرم 74: درخواست برای گزارش اعتبار

فرم 75: اختلاف اعتباری اشتباه گزارش ورودی

فرم 76: اختلاف کارت اعتباری شارژ

فرم 77: تقاضا مجموعه آژانس بس تماس با

فرم 78: توجه به حذف نام از فهرست

فرم 79: توجه کنید به اضافه کردن و یا حفظ نام اما فروش نه و یا تجارت این

فرم 80: تلفنی تلفن تماس ورود

فرم 81: توجه داشته باشید برای قرار دادن نام در شرکت "آیا تماس نشده" فهرست

فرم 82: تقاضا برای خسارات برای تماس های بیش از حد < P> فرم 83: موافقتنامه مراقبت از کودکان

فرم 84: دستورالعمل مراقبت از کودکان

فرم 85: موافقتنامه سالمند مراقبت

فرم 86: موافقتنامه خدمات خانه داری

فرم 87: توافق برای نگه داشتن املاک جداگانه

فرم 88: توافق برای مشترک خرید

فرم 89: توافق برای به اشتراک گذاری املاک

فرم 90: اعلامیه حقوقی تغییر نام

فرم 91: تقاضا نامه

فرم 92: آنلاین تقاضا خریدار حراج نامه

فرم 93: درخواست برای بازپرداخت و یا تعمیر محصولات تحت گارانتی

فرم 94: حوادث ادعا کاربرگ

فرم 95: عمومی انتشار

فرم 96: عمومی متقابل انتشار

فرم 97: اطلاعیه برای آسیب به املاک و مستغلات

فرم 98: اطلاعیه برای صدمه به اموال در خودرو تصادف

فرم 99: اطلاعیه برای صدمه شخصی

فرم 100: اطلاعیه متقابل قرارداد ادعا

فرم 101: شکایت نامه

فرم 102: مقررات از ادعای بیمه

فرم 103: توجه به لغو قرارداد برخی

فرم 104: لغو عضویت و یا اشتراک و مقررات

فرم 105: درخواست برای آغاز فرایند آموزش و پرورش ویژه

فرم 106: سرقت هویت کاربرگ[ لينک دايمي به اين صفحه: ]

* متن ترجمه شده فوق در این صفحه (شامل نام کتاب و شرح مختصر) ممکن است دقیق نباشد. [توجه: کتاب فوق به زبان اصلی میباشد و ترجمه فارسی آن در این سایت موجود نیست]
نمايش صفحه قابل چاپ خلاصه کتاباطلاعات استنادی این کتاب را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 
 

معرفی کتاب به دوستان:

اعلام علاقه‌مندی در شبکه Google+
اعلام علاقه‌مندی در شبکه LinkedIn
ارسال اطلاعات به ایمیل / معرفی به دوستان

delicious icon digg icon facebook icon google icon linkedin icon redirect icon stumbleupon icon twitter iconمرجع دانش (سیویلیکا) | مجلات علمی پژوهشی | رتبه بندی بانکهای ایران | اخبار علمی | دیده بان علم ایران | پروژه ها و تحقیق دانشجویی | مرجع کتاب | فراخوانهای علمی پژوهشی کشور | افراد مهم علمی کشور | مرجع صنعت کنفرانس | اطلاع رسانی کنفرانسها | همایشهای پزشکی | بنانیوز (خبرگزاری مسکن و معماری) | نمایشگاه صنعت ساختمان | بانک نمونه قراردادها